Referent/ka pro hospodaření s majetkem státu a ÚSC (Chropyně)

Město Chropyně nabízí v obci Chropyně volnou pracovní pozici "Referent/ka pro hospodaření s majetkem státu a ÚSC". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka pro hospodaření s majetkem státu a ÚSC
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Chropyně
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Chropyně
náměstí Svobody 29
76811

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: město Chropyně a část Plešovec
- Vykonávaná agenda: Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.

- Pracovní poměr: na dobu neurčitou, Předpokládaný nástup: od 01.10.2023 nebo dle dohody, Platové zařazení: platová třída 9. (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

- Kvalifikační předpoklady: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření ekonomického směru výhodou)
- Předpoklady stanované pro vznik pracovního poměru úředníka: V souladu s § 4 zákona o úřednících se úředníkem může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

- Další požadavky: praxe ve veřejné správě výhodou, orientace v majetkoprávní problematice územních samosprávních celků výhodou, zodpovědnost, vysoká spolehlivost, samostatnost, pečlivost a důslednost, schopnost vyhodnocovat a formulovat závěry, komunikační a prezentační dovednosti, loajalita, časová flexibilita, zvládání stresové zátěže, výborná znalost práce na PC (Windows, MS Office), řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) - výhodou.

- Náležitosti přihlášky uchazeče: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní spojení a e-mailový kontakt, datum a podpis

- Doklady, které je nutné doložit k přihlášce: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

- Písemné přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte poštou nebo osobně v zalepené obálce nejpozději do 27.09.2023 do 12:00 na adresu Městský úřad Chropyně, tajemník úřadu, náměstí Svobody 29, Chropyně, 768 11.
Obálku označte slovy: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT FINANČNÍHO ODBORU – NEOTVÍRAT“.
V případě osobního podání je třeba odevzdat do uvedeného termínu přihlášku v podatelně Městského úřadu Chropyně. Později doručené přihlášky nebudou zařazeny do výběru uchazeče. Rozhoduje datum a čas doručení do podatelny, nikoli datum podání k poštovní přepravě.

- Osobní pohovory výběrového řízení se uskuteční v pátek 29.09.2023 od 08:00 (čas bude upřesněn dle počtu přihlášených uchazečů). Uchazeči podstoupí posouzení pracovních předpokladů pro dané pracovní místo, které bude provádět firma Thomas International CZ, s. r. o. Při osobním pohovoru budou prověřeny znalosti agend, které jsou na uvedeném pracovním místě vykonávány. V této souvislosti doporučujeme uchazečům seznámit se se základními pravidly pro nakládání s majetkem měst a obcí, rozhodovací pravomocí zastupitelstva a rady, odpisování majetku, inventarizace majetku a pravidla pro oběh účetních dokladů. Potřebné informace naleznou zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., zákoně č. 563/1991 Sb. a příslušných vyhláškách, týkajících se zejména majetku, vše ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, či nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem