Referent/referentka oddělení ekologie krajiny (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka oddělení ekologie krajiny". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka oddělení ekologie krajiny
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

573 321 131

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Koordinace státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
- Vykonávaná agenda: zajištění výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ochrany ZPF“) v obvodu působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, ukládání pokut právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání při nedodržení zásad ochrany ZPF podle zákona ochraně ZPF, spolupráce s orgány státní správy, jejichž činnost se dotýká ZPF, s orgány České inspekce životního prostředí, se Státním fondem životního prostředí ČR, Pozemkovým fondem ČR a katastrálními úřady

- Platová třída: 10, Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), předpokládaný nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe se zaměřením na oblast životního prostředí, zemědělství, přírodních věd nebo veřejnou správu, základní orientace v právních předpisech týkajících se vykonávané agendy, zejména v: zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- výhodou: praxe u územního samosprávného celku, zvláštní odborná způsobilost při ochraně zemědělského půdního fondu

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 17. ledna 2022 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ ochrana ZPF – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Kroměříž
Mgr. Bc. Radka Gabrielová
personalistka
573 321 131
radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz


Poslední změna: před 1 týdnem