Vedoucí oddělení občansko-správních přestupků (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Vedoucí oddělení občansko-správních přestupků". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí oddělení občansko-správních přestupků
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Kroměříž
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Vykonávaná agenda: provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě, koordinace a zabezpečení činností oddělení občanskosprávních přestupků

- Platová třída: 10, Pracovní poměr doba určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou), předpokládaný nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
- Požadavky na oprávněnou úřední osobu: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice, nebo prokázání odborné způsobilosti zkouškou složenou u Ministerstva vnitra ČR nejpozději do 31.12.2023, nebo prokazatelné splnění 5leté praxe při projednávání přestupků a rozhodování o nich ke dni 1.1.2024
- Další požadavky: velmi dobrá znalost právních předpisů týkajících se vykonávané agendy, zejména: zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v zákoně o
úřednících, dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce na PC

- Výhodou: praxe ve veřejné správě, zkouška odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících a zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971)

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději
do 23. května 2022 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ vedoucí oddělení občansko-správních přestupků – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 dny