Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany
Obor(y):
Administrativa , Právo , Management
Obec:
Koryčany
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

573 500 981

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany
- Popis pracovního místa: kompletní zajišťování chodu městského úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, plnění úkolů tajemníka obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona o úřednících ÚSC, vše ve znění pozdějších předpisů, plnění úkolů dle organizačního řádu Městského úřadu Koryčany
- Druh práce: vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu: od 1. května 2022, případně dle dohody. Platové zařazení: 12. platová třída, platový stupeň podle zápočtu započitatelné praxe + příplatky dle zákoníku práce. Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací

- Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu - Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která: splňuje předpoklady dle § 4 odst. 1 zákona o úřednících ÚSC: je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady podle ustanovení § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb.

- Dále splňuje předpoklady dle § 5 zákona o úřednících ÚSC: má nejméně tříletou praxi: a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo, b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe podle odstavce a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Splnění předpokladů se prokazuje čestným prohlášením.
- Další požadavky: podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, řidičské oprávnění pro skupinu "B"
- Požadavky výhodou viz web www.korycany.cz.

- Uchazeč předloží písemnou přihlášku (volnou formou), která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice), jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
- Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady (§ 6 odst. 4 zákona o úřednících ÚSC): životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení (vydává Ministerstvo vnitra ČR) podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971), čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ustanovení § 5 zákona o úřednících ÚSC, vlastní koncepci řízení Městského úřadu v Koryčanech (minimálně v rozsahu dvou stran formátu A4.

Přihlášku s požadovanými doklady do 31.1.2022 včetně
1. poštou na adresu Městský úřad Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany: uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany". (podací razítko nejpozději s datem
31. 1. 2022.
2. osobně na podatelnu Městského úřadu Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany: uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Koryčany" a předejte nejpozději do 31. 1. 2022 do 11:30 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.
Tel. kontakt: 573 500 981 - starostka města Koryčany, 573 500 999 - sekretariát.
Více na webu www.korycany.cz.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová
starostka
573 500 981
starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 6 dny